Pronto

Pronto Leštěnka classic

250 ml
119,90 Kč 479,60 Kč/l

Doručení už do 60 minut

20+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Holandsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Pronto leštěnka Wood Classic vytváří přirozený lesk.

Obsahuje kombinaci vosků a dalších látek, které snadno odstraňují prach a špínu a tím čistí a ochraňují povrchy před opotřebením.

Použití

Před použitím dobře protřepejte. Láhev držte ve svislé poloze, mírně nakloněnou, přibližně ve vzdálenosti 15 cm směrem k čištěnému povrchu nebo nastříkejte na hadřík a hned otřete. Výsledek můžete zdokonalit tím, že místo vyleštíte měkkým hadříkem do sucha.

O výrobci

Česká společnost SC Johnson s.r.o. se zaměřuje především na výrobu hygienických potřeb do domácnosti, čistících prostředků a ochranných produktů proti hmyzu. Mezi její značky patří například Glade, Pronto, Duck, Off či Raid.

Skladování

Nenechte zmrznout. Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

Upozornění

Nepoužívejte na podlahy, mohl by způsobit uklouznutí. Vždy před použitím otestujte na nepatrném kousku čištěné plochy, aby byla zajištěná snášenlivost přípravku s čištěným povrchem. Nevhodný na dřevo bez povrchové úpravy. 

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.


<5% neiontové povrchově aktivní látky
5 - 15% alifatické uhlovodíky Parfémy Limonene 2-bromo-2- nitropropane-1,3-diol