Finish

Finish Lemon prášek do myček nádobí (1,2kg)

60 mytí
189,90 Kč  479,90 Kč*
3,17 Kč/mytí
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

70+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Práškový prostředek na mytí nádobí s vůní citronu je vhodný pro každý typ myčky.

Nádobí, které z ní vyndáte, bude zářit čistotou a navíc příjemně lehce vonět po citrusových plodech. Prášek si poradí si dokonce i s připáleninami, špinavými miskami a pánvemi. Jeho výhodou je snadné dávkování a ekonomické 1,2 kg balení. Naprosto dokonalých výsledků dosáhnete mycím procesem, do kterého přidáte také leštidlo a sůl.

Jak pouzit Finish leštidlo

Powerball (červená kulička v logu značky Finish) je ochranná známka společnosti Reckitt.

Použití

Prášek jednoduše nasypte v doporučeném množství do dávkovače určeného výrobcem myčky. Uzavřete dávkovač a zvolte mycí program. Doporučujeme přidat také sůl a leštidlo Finish.

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Po každém použití uzavřete balení.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením, teplem, horkými povrchy, jiskrami a otevřeným ohněm. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Dotýkejte se pouze suchýma rukama.

Výrobce

Reckitt Benckiser UK
Wellcroft Road, Slough
Berkshire SL1 4AQ
Velká Británie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P280 Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICkÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

> 30%: uhličitan sodný
15 - 30%: fosforečnany <5 %: peruhličitan sodný (kyslíkové bělicí činidlo), neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, parfémy (limonene) Dále obsahuje: enzymy (proteáza - subtilisin, amyláza) Nebezpečné látky: uhličitan sodný, peruhličitan sodný