Perwoll Refresh & sport speciální prací prostředek (1,92 l)

32 praní
Doporučená cena
 149,90 Kč 
279,90 Kč4,68 Kč/praní
Země původu: Rakousko,

Perwoll Sport s vylepšeným složením aktivní péče byl speciálně vyvinut pro praní funkčního a sportovního prádla. Zachovává vlákna hladké a udržuje tvary vašeho funkčního oblečení.

Vylepšené složení neutralizuje nepříjemné pachy a přináší dlouhotrvající vůni.

Použití

Speciální prací prostředek na sportovní oblečení. Při výběru pracího programu dbejte doporučení uvedeného na visačce vašeho oblečení.

Pokud perete jemné prádlo v automatické pračce, neplňte ji nikdy více než z jedné poloviny.

Nepoužívejte na vlněné a hedvábné textilie.

Před použitím protřepejte.

Dávkování viz obal.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte v suchu při pokojové teplotě. Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Může způsobit vážné podráždění očí či kůže.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.