-56 %

Perwoll Care & Condition speciální prací prostředek (1,8 l)

30 praní
Výhodná cena
129,90 Kč 4,33 Kč/praní299,90 Kč*

*Nezávazná doporučená maloobchodní cena

Země původu: Rakousko,

S tímto pracím gelem dokážete obnovit poškozená vlákna textilií a vrátit tak původní vzhled vašeho oblečení.

Gel omezuje třepení a žmolkování vláken až o 80 %. Je vhodný pro každodenní použití a na všechny druhy textilií. Viditelného výsledku dosáhnete rychleji při pravidelném praní jen s pracím gelem Perwoll.

Použití

Určeno pouze k praní prádla.

Na jedno praní odměřte cca 60 ml a dávkujte přímo do bubnu pračky před praním.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte v suchu při pokojové teplotě. Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Může způsobit vážné podráždění očí či kůže.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.