Rohlik.cz

Popis produktu

Až 6 týdnů příjemné vůně.

Návod na použití: Sejměte fólii ze skla a umístěte výrobek svisle na vodorovný, stálý povrch. Po 6 týdnech výrobek vyměňte.

Upozornění: Neodstraňujte gel ze skla. Chraňte před přímým slunečním světlem a před působením tepla. Nepokládejte na nalakované, navoskované a vyleštěné povrchy. Neumísťujte aromatizovanou stranou dolů.

Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při styku s kůží omyjte vodou a mýdlem, při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifická rizikovost: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Nebezpečné látky: 4-terc.butylcyklo­hexyl-acetát, 3,7-dimethylokt-6-ennitril, 4-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-on, jonon, methyl-.

Použité obaly odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu!

Může vyvolat alergickou reakci.

Složení

3,6-dioxaoktamethy­lendiamin Kumarin 2,4-dimethyl-cyklohex-3-en-1-karbaldehyd Geraniol Linalool 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on 4-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-on

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×