Pattex Chemoprén univerzál

120 ml
89,90 Kč 749,17 Kč/l
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Speciální lepidlo je určené na lepení různých – savých i nesavých materiálů, jako např.  dřevo, plasty, guma, kůže, plech, sklo, korek, karton a mnoho dalších.

Porézní nebo příliš savé materiály (hobra, dřevo) je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén univerzál zředěným Chemoprén ředidlem v poměru 2:1.

Nevhodný pro lepení extrudovaného polystyrenu, syntetické kůže, měkčeného PVC , PE a PP.

Použití

Lepený materiál musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu. Při lepení hladkých materiálů, jako je kov či plasty, dodatečným zdrsněním lepených ploch zvýšíte pevnost spoje.

Před použitím lepidlo řádně promíchejte. Nanášejte v tenké vrstvě zubovou stěrkou, štětcem nebo válečkem na obě plochy. Vrstvu lepidla nechte odvětrat cca 10–15 minut, potom oba lepené díly přiložte a pevně stlačte. Pro pevnost spoje je rozhodující síla stlačení, ne doba trvání tlaku. Konečnou pevnost
dosáhnete po 24 hodinách.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Lepidlo skladujte uzavřené při pokojové teplotě 10–50 °C.

Upozornění

  • Ethyl-acetát a Methylcyklohexan

Všeobecné pokyny: V případě obtíží vyhledejte lékaře.

Expozice vdechováním: Přesuňte se na čerstvý vzduch, při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Kontakt s kůží: Opláchnout proudem vody a mýdlem. Ošetřit pokožku. Znečištěný oděv ihned svléknout.

Kontakt s očima: Okamžitě vypláchněte oči mírným proudem vody nebo očním vyplachovacím roztokem (po dobu minimálně 5 minut). Pokud bolesti přetrvávají (intenzívní ostrá bolest, citlivost na světlo, porucha vidění), pokračujte ve vyplachování a vyhledejte lékaře nebo nemocnici.

Po požití: Vypláchněte si ústa, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékaře.

Výrobce

Henkel ČR s.r.o.
U průhonu 700/10
170 00  Praha 7
Česká republika

Standardní větou o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňující informace Obsahuje Kalafuna. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P403 Skladujte na dobře větraném místě.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.