Loctite

Loctite Univerzální lepidlo 60 sekund

15 g
164,90 Kč 10 993,33 Kč/kg

Doručení už do 60 minut

600+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Univerzální sekundové lepidlo Loctite 60 sekund.

Ideální pro drobné i velké domácí opravy. Je rychlý a extra silný. Je vhodný i pro velké opravy. Gel nestéká, je průhledný a flexibilní. Lepí materiály jako dřevo, kov, kůže, porcelán, kámen, gumu i plasty. 

Použití

1) Před použitím protřepejte. Lepené plochy musí být čisté, suché a musí k sobě přiléhat.
2) Aplikujte malé množství lepidla pouze na jeden z lepených povrchů.
3) Obě lepené plochy k sobě přitlačte po dobu několika sekund. Doba vytvrzení závisí na typu materiálu a teplotě.
4) Po použití lepidlo ihned uzavřete.

O výrobci

Společnost Henkel byla založená v roce 1876. Je světovým lídrem na trhu lepidel, napříč všemi průmyslovými segmenty po celém světě. Soustředí se i na oblast praní prádla, domácí péče a péče o krásu. Pod společnost spadají značky Loctite, Teroson, Bonderite a další. 

Skladování

Zajistěte dobré větrání a odvětrávání. Skladujte v chladu a suchu. Doporučená skladovací teplota 2 až 8°C. Pro optimální životnost produktu jej skladujte v originálním balení v chladných podmínkách při 2 - 8 °C (35,6 - 46,4 °F). Neskladujte společně s potravinami nebo jiným spotřebním zbožím (káva, čaj, tabák, atd.).

Výrobce

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf
Německo

 

Standardní větou o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Doplňující informace:

EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P261 Zamezte vdechování par.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.