Loctite Univerzální lepidlo 60 sekund

15 g
 169,90 Kč 11 326,67 Kč/kg
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Univerzální sekundové lepidlo Loctite 60 sekund.

Ideální pro drobné i velké domácí opravy. Je rychlý a extra silný. Je vhodný i pro velké opravy. Gel nestéká, je průhledný a flexibilní. Lepí materiály jako dřevo, kov, kůže, porcelán, kámen, gumu i plasty. 

Použití

1) Před použitím protřepejte. Lepené plochy musí být čisté, suché a musí k sobě přiléhat.
2) Aplikujte malé množství lepidla pouze na jeden z lepených povrchů.
3) Obě lepené plochy k sobě přitlačte po dobu několika sekund. Doba vytvrzení závisí na typu materiálu a teplotě.
4) Po použití lepidlo ihned uzavřete.

O výrobci

Společnost Henkel byla založená v roce 1876. Je světovým lídrem na trhu lepidel, napříč všemi průmyslovými segmenty po celém světě. Soustředí se i na oblast praní prádla, domácí péče a péče o krásu. Pod společnost spadají značky Loctite, Teroson, Bonderite a další. 

Skladování

Skladujte jej v suchu a v chladu.

Bezpečnostní upozornění 

Obsahuje ethyl-(2-kyanoakrylát). Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Zamezte vdechování par. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

První pomoc: Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem. Při slepení kůži násilně neoddělujte. Omývejte v teplé mýdlové vodě a poté opatrně tupým předmětem, např. lžící, oddělte. Můžete použít i Loctite Odstraňovač lepidla nebo malé množství acetonu. Při slepení očí omývejte řasy vatovými tampóny namočenými v teplé vodě tak dlouho, dokud se lepidlo úplně nerozpustí. Oči neotevírejte násilím. Konzultujte s lékařem. Při požití se ujistěte, zda jsou průchodné dýchací cesty. Produkt polymerizuje již v ústní dutině, proto je nemožné jej spolknout. Sliny produkt oddělí od ústní dutiny během několika hodin.

Výrobce

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf
Německo

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P261 Zamezte vdechování par.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

Doplňující informace o nebezpečnosti:

EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.