Sanytol

Sanytol Dezinfekce odmašťující čistič kuchyně

500 ml
99,90 Kč 199,80 Kč/l

Doručení už do 60 minut

40+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: EU,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Odmašťující dezinfekce – čistič kuchyně.

Sanytol odstraňuje až 99,9 % bakterií, plísní a virů. Složení bez chlóru účinně a rychle odmastí jakýkoliv povrch a zanechá ho hygienicky čistý s příjemně citrusovou vůní.

Tento účinný čistič je antibakteriální dle normy EN 13697 (5 min), fungicidní dle normy EN 13697 (15 min) a virucidní dle normy EN 14476 (15 min) proti Herpes simplex a chřipkovému viru Influenza A (H1N1). 

Použití

Nastříkejte přípravek, nechte 5 minut působit a otřete vlhkou houbou.

V případě hloubkové dezinfekce nechte působit 15 minut. Pravidelně opakujte. Je ideální na sporáky, trouby, grily, dřezy, nerezové plochy, pracovní desky, ledničky, mikrovlnné trouby, omyvatelný kuchyňský nábytek. Plochy ve styku s potravinami omyjte pitnou vodou.

Za normálních podmínek použití neohrožuje septiky. Horké nebo teplé plochy nechte před nanesením přípravku vychladnout. U citlivých materiálů proveďte nejdříve zkoušku nanesením přípravku na málo viditelnou část. Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně.

O výrobci

AC Marca Czech Republic je společnost, která na českém trhu působí od roku 1995 a je specialistou v oblastech péče o domácnost, hygiena, péče o tělo a v oblasti lepidel a tmelů.

Portfolio značek se pyšní známými názvy jako Alex, Sanytol, Lactovit, Norit, Giorgi, Ecran či Ceys. 

Skladování

Nádobu uchovávejte zavřenou, pokud výrobek nepoužíváte. Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

Výrobce

AC MARCA Czech Republic s.r.o.
Přišimasy 124
282 01  Český Brod
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován 


<5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5% fosfáty