Tiret

Tiret Professional Čistič odpadů

500 ml
79,90 Kč  99,90 Kč*
159,80 Kč/l
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

100+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Čistič odpadů Tiret odstraní i ty nejodolnější usazeniny. Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu.

Použití

Nalijte čistič do odpadu. V případě silných usazenin lijte s proudem vody. Nechejte 15 minut působit (na silné usazeniny nechte působit déle). Poté propláchněte pečlivě horkou vodou. Minimální dávka čištění je půl lahve. 

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Skladujte v suchu, mimo dosah dětí a zvířat.

Výrobce

Reckitt Benckiser UK
Wellcroft Road, Slough
Berkshire SL1 4AQ
Velká Británie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P280 Používejte ochranný oděv.

P301 PŘI POŽITÍ:

P330 Vypláchněte ústa.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

 

< 5 %: chlornan sodný (chlorové bělicí činidlo), hydroxid sodný, aniontové povrchově aktivní látky
Nebezpečné látky: chlornan vápenatý, hydroxid sodný