Výhodná cena

Bref

Bref Color Aktiv Chlorine WC blok

3 ks
Nabídka do 30. 6.
99,90 Kč 
33,30 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

20+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Srbsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Bref Color Aktiv Chlorine je tuhý WC blok, který díky chloru neutralizuje nepříjemné zápachy. WC blok v sobě skrývá účinné složení proti nečistotám a nepříjemnému zápachu a zanechává vodu v toaletě modrou pro viditelné čištění.

Funkce Bref WC bloku:

  • čisticí pěna
  • ochrana před nečistotami
  • účinek proti vodnímu kameni
  • neutralizace zápachu

Použití

Zavěste WC blok za okraj toalety a nasměřujte jej na proud vody při splachování. Při potřísnění sedadla toalety obarvenou tekutinou zasaženou část ihned omyjte čistou vodou.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan. 

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti

H315: Dráždí kůži.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení 

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

> 30 % aniontové povrchově aktivní látky
5 - 15 % neiontové povrchově aktivní látky < 5 % bělicí činidla na bázi chloru Parfémy