AVA Krystalická soda

1 kg
 29,90 Kč 29,90 Kč/kg
Země původu: Česká republika,

Soda je rozpustný prostředek na změkčování vody a zabraňuje usazení vodního kamene. Soda najde též využití při proplachování pivních popř. mastných trubek. Soda váže ionty hořčíku a vápníku za vzniku patřičných nerozpustných uhličitanů.

Použití

  • přípravek na změkčení vody
  • namáčení velmi znečištěných oděvů (montérky)
  • přidáním k pracímu prášku při praní v pračce
  • zabraňuje tvorbě vodního kamene a šetří pračku
  • proplachování pivních trubek
  • úpravu pH vody v bazénu

O výrobci

Společnost nabízí ucelený sortiment nátěrových hmot, malířských barev a ředidel na jakýkoli podklad o pro jakékoli prostředí, a to v široké škále tradičních i netradičních odstínů. S ohledem na chemickou bázi je společnost předním českým specialistou na výrobu syntetických nátěrových hmot, zároveň jsou však v sortimentu zastoupeny i vodou ředitelné výrobky. Kromě finálních nátěrových hmot nachází řadu odběratelů také kvalitní produkce moderní varny syntetických pryskyřic jako základních surovin pro jejich výrobu.

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až +25 °C.

Výrobce

Barvy a laky Hostivař, a.s.
Průmyslová 1472/11
10200, Praha 10
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku.

P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.