Raid

Raid Max 3v1 proti švábům a mravencům

400 ml
134,90 Kč 337,25 Kč/l

Doručení už do 60 minut

700+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Holandsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Raid proti lezoucímu hmyzu.

Zabíjí šváby, mravence a další hmyz okamžitě jakmile se dostanou do kontaktu s přípravkem. Ošetřená místa chrání po dobu až 4 týdnů. Se šváby ničí zároveň i jejich vajíčka.

Použití

  1. Před použitím protřepejte.
  2. Při aplikaci udržujte nádobku ve svislé poloze, namiřte na místo postřiku a stiskněte.
  3. Aplikujte přímo na hmyz nebo místa, kde se skrývá nebo často vyskytuje: okolí kuchyňské linky, odpadkových košů, oken, dveří a prasklin. Pro dlouhodobou účinnost aplikujte na cestičky výskytu hmyzu, skrytá místa, štěrbiny ve zdi a veškeré otvory dveří a oken.
  4. Stříkejte ze vzdálenosti 1 metr (cca 5 sec/dlékový metr). Vyvětrejte prostor 15 minut po nastříkání. Opakujte aplikaci po každém umytí daného místa.

O výrobci

Společnost S.C. Johnson je už více než 120 let symbolem výjimečné kvality. Tuto rodinnou firmu v současnosti vede už pátá generace rodiny Johnsonových. Hlavním cílem jejich podnikání bylo vždy vytvářet příjemnější, zdravější a čistější prostředí v domácnosti i na pracovišti. Snaží se neustále přicházet s výrobky, jejichž kvalita je zárukou spokojenosti zákazníků. Ví totiž, že jejich trvalá důvěra ve značku S .C . Johnson je základem jejich úspěchu. Jsou předním světovým výrobcem čisticích prostředků pro domácnost a největším světovým výrobcem prostředků proti obtížnému hmyzu.

Skladování

Skladujte v suchu a chladu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Extrémně hořlavý. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Nevylévejte do kanalizace. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte dle návodu. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nestříkejte na osoby a zvířata. Netříkejte na potraviny, zařízení k přípravě potravin, nádobí a el. zařízení pod napětím. Nestříkejte na tapety. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Po aplikaci si umyjte ruce. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Při nadýchání odsuňte postiženého od zdroje expozice. Zajistěte lékařské ošetření objeví-li se potíže. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5
Česká republika

Účinné látky: 0,1 g cypermethrinu a 0,1 g imiprothrinu ve 100 g přípravku.