-25 %

OFF!

OFF! Spray repelentní přípravek proti komárům

100 ml
Akce do 30. 6.
99,90 Kč  134,90 Kč
999,00 Kč/l

Doručení už do 60 minut

80+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Polsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Repelent v aerosolu pro ochranu před hmyzem.

Repelentní přípravek ve spreji zajišťuje efektivní ochranu kůže proti komárům a klíšťatům až 4 hodiny a proti ovádům až 6 hodin. Přípravek se nanáší v malém množství na nechráněná místa pokožky, na níž vytváří jemný ochranný film s velmi dlouhou účinností.

Použití

Pro neprofesionální použití v interiéru (dobře větraném) a exteriéru. Dávkování: 1 g přípravku na 645 cm2 (0,23 mg DEET/cm2).

Návod k použití: Před použitím dobře protřepejte. Nádobku držte zpříma, 15–20 cm od pokožky. Trysku namiřte směrem k povrchu, který budete ošetřovat. Nastříkejte rovnoměrně pomalým pohybem, po dobu 1 sekundy, na odhalenou pokožku v těchto oblastech:

Dospělí: *Obličej, krk, ruce, předloktí a horní část chodidel.
Děti starší 2 let včetně: *Obličej, krk, horní část chodidel.
*Při použití na obličej: Nastříkejte na ruce dospělého a poté rozetřete po tváři dospělého nebo dítěte. Vyhněte se očím a ústům.

Nepoužívejte u dětí do 2 let. Nenanášejte na ruce dětí mladších než 12 let. Neaplikujte vícekrát než 2× za 24 hodin, vyhněte se nadměrnému používání. Nepoužívejte pod oblečením. Nevdechujte aerosoly. Po návratu do interiéru si umyjte ošetřenou pokožku mýdlem a vodou. Uchovávejte zamknuté, mimo dosah potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před jídlem a po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Nekontaminujte potraviny, nádobí nebo jiné povrchy, které mohou s jídlem přijít do kontaktu. Doporučujeme, aby všechny části neošetřené pokožky byly zakryty oblečením a nemohlo dojít k jejich pokousání hmyzem. 

O výrobci

Společnost SC Johnson s.r.o. se zaměřuje především na výrobu hygienických potřeb do domácnosti, čisticích prostředků a ochranných produktů proti hmyzu. Mezi známe značky v jejím portfoliu patří například Glade, Pronto, Duck či Raid.

Upozornění

Neaplikujte na porušenou nebo podrážděnou pokožku. Nenanášejte na nebo do blízkosti syntetických materiálů (mimo nylonu), nábytku, plastů, hodinových sklíček, kožených / lakovaných povrchů včetně automobilů. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Požití: Nevyvolávejte zvracení: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek výrobku. Vypláchněte ústa vodou. Pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře.
Likvidace: Nekontaminujte vodní plochy nebo vodní toky chemikáliemi nebo jejich obaly. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Přípravek a jeho obal musí být zlikvidován bezpečným způsobem. Nevylévejte do kanalizace. Prázdný obal znovu nepoužívejte. 

Při podráždění pokožky přerušte používání. OFF!® Protect spray Nebezpečí Účinná látka: N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 15,017 % (150,17 g/kg). Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě. Maximální doba skladování 2 roky od data výroby. Chraňte před mrazem. Skladujte v původním obalu.

Výrobce

SC Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha
Česká republika

Účinná látka: 15 g DEET ve 100 g přípravku.