-33 %

Biolit Proti mravencům a jinému lezoucímu hmyzu

400 ml
Akce do 31. 3.
72,90 Kč 182,25 Kč/l109,90 Kč
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Biolit P 007 je vysoce účinný povrchový sprej na hubení mravenců, švábů, rusů, rybenek, pavouků a jiného lezoucího hmyzu v domácnostech.

Návod k použití: Před použitím důkladně protřepejte. Pro okamžité usmrcení stříkejte přímo na hmyz. Pro dlouhodobý účinek nastříkejte na místa předpokládaného výskytu a úkrytů hmyzu ze vzdálenosti asi 20 cm. Účinnost přípravku po zaschnutí zůstane zachována několik týdnů, pokud není povrch omyt nebo otřen.

Upozornění: Nestříkejte na potraviny, rostliny, zvířata a lakované povrchy. Akvária zakryjte a odpojte elektrické čerpadlo. Nepoužívejte v blízkosti elektrického vedení, spotřebičů a možných zdrojů zapálení. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte pouze k určenému účelu. Po aplikaci si umyjte ruce vodou a mýdlem. První pomoc: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení

Účinné látky: tetramethrin 1,5 g/kg, deltamethrin 0,2 g/kg