• Milí zákazníci, i o svátcích jsme tu pro Vás a můžete si objednat tak, jak jste zvyklí. Přejeme Vám klidné svátky! Váš Rohlik.cz

Biolit Plus elektrický odpařovač a tekutá náplň proti komárům a mouchám účinkuje až 30 dní/nocí po osmi hodinách.

Náplň zajistí ochranu a klidný spánek ve vašich domovech před komáry, mouchy a drobným hmyzem po celou dobu účinku. Má svěží vůni citronelly. Proti komárům má el. odpařovač účinnost v místnosti do 34 m2. Proti mouchám v místnosti do 20 m2.

V balení je elektrický odpařovač s 1 náplní s obsahem 31 ml.

Použití

Používejte dle uvedeného návodu na obalu výrobku.

  • Odstraňte uzávěr zmáčknutím a vyšroubováním.
  • Náhradní náplň zašroubujte do el. odpařovače.
  • Zastrčku otočte, aby náplň byla ve svislé poloze.
  • Umístěte el. odpařovač do zásuvky a rozvítí se kontrolní dioda.
  • Až bude náplň prázdná, odpojte odpařovač a vyměňte ji za novou náhradní náplň a postupujte dle návodu.
  • Umístěte odpařovač ve směru průvanu ke spícímu člověku a aktivujte odpařovač s 30-75minutovým předstihem než začne účinkovat.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění

Biocidní přípravky používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku a používejte výrobky pouze dle návodu. 

Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen.

O výrobci

Společnost S.C. Johnson je už více než 120 let symbolem výjimečné kvality. Tuto rodinnou firmu v současnosti vede už pátá generace rodiny Johnsonových. Hlavním cílem jejich podnikání bylo vždy vytvářet příjemnější, zdravější a čistější prostředí v domácnosti i na pracovišti. Snaží se neustále přicházet s výrobky, jejichž kvalita je zárukou spokojenosti zákazníků. Ví totiž, že jejich trvalá důvěra ve značku S .C . Johnson je základem jejich úspěchu. Jsou předním světovým výrobcem čisticích prostředků pro domácnost a největším světovým výrobcem prostředků proti obtížnému hmyzu.

Výrobce

SC Johnson s.r.o.    
Praha, 150 00, 
Radlická 519/16
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405: Skladujte uzamčené.