-20 %

Calgon

Calgon 3v1 změkčovač vody v prášku proti vodnímu kameni

1 kg
Akce do 23. 6.
189,90 Kč  239,90 Kč
189,90 Kč/kg

Doručení už do 60 minut

30+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Změkčovač vody v prášku proti vodnímu kameni.

Kombinuje ochranu Calgon proti vodnímu kameni a díky svému neutralizačnímu účinku chrání všechny důležité části vaší pračky.

 • Pro zajištění chráněné, čisté a svěží pračky přípravek Calgon 3 v 1 nabízí 3 neutralizační účinky.
 • Účinná ochrana před vodním kamenem, která pomáhá zabránit poruchám praček.
 • Aktivní látky pomáhající předcházet usazování nečistot a zbytků pracích přípravků.
 • Pomáhá zabránit vzniku nepříjemných pachů ve vaší pračce.
 • Je třeba přidávat při každém praní.

Chrání pračku před:

 • vodním kamenem 
 • zápachem
 • špínou

Použití

 • 100 ml - velmi tvrdá voda
 • 70 ml  - tvrdá voda
 • 35 ml - středně tvrdá voda

Přidávejte Calgon k pracímu prostředku do přihrádky pro hlavní praní.

O výrobci

Reckitt Benckiser Group plc je britská nadnárodní společnost zabývající se spotřebním zbožím se sídlem v Slough, Anglie. Je výrobcem zdravotnických, hygienických a domácích výrobků. Vznikla v roce 1999 sloučením britské společnosti Reckitt & Colman plc a nizozemské společnosti Benckiser NV.

Značky RB zahrnují antiseptickou značku Dettol, lék proti bolesti v krku Strepsils, značku na odstranění chloupků Veet, doplněk k imunitní podpoře Airborne, lék proti poruchám trávení Gaviscon, značku Mead Johnson pro děti, osvěžovač vzduchu Wick, Calgon, Clearasil, Cillit Bang, Durex, Lysol, Mycil a Vanish.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.

Výrobce

Reckitt Benckiser plc
103-105 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 3UH 
United Kingdom

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem o odpadech.

<5% polykarboxyláty
Neiontové povrchově aktivní látky >30% zeolity