Finish regular 2x250 ml čistič myčky

2 ks
 174,90 Kč 87,45 Kč/ks
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

I vaše myčka potřebuje někdy umýt a právě na to je dobrý Finish čištič myčky, který odstraňuje i skrytou špínu.

Fungování tohoto čističe je založeno na bezpečném a efektivním štěpení a odstraňování minerálního nánosu uvnitř myčky, včetně obtížně dosažitelných součástí, jako je topné těleso a ramena s tryskami.

Modrá vrstva odstraňuje mastnotu a čirá vodní kámen. Pro optimální fungování vaší myčky byste tento čistič měli použít alespoň jednou za měsíc. Jedině čistá myčka může umýt vaše nádobí naprosto do čista.

Jak pouzit Finish ÄistiÄ myÄky

Použití

Nesundávejte víčko a ujistěte se, že je myčka prázdná. Odlepte z víčka nádobky nálepku. Vložte nádobku dnem vzhůru do koše na příbory nebo do jiné bezpečné pozice. Nepoužívejte mýdlo či prostředek na mytí nádobí. Zavřete myčku a zvolte cyklus pro silně znečištěné nádobí (hrnce a pánve apod.). Spusťte myčku. Po dokončení cyklu a vypnutí myčky nádobku vyjměte a vyhoďte. Je-li znečištění silné, může být zapotřebí druhá aplikace prostředku. V zájmu optimálních výsledků používejte čistič jednou za měsíc. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima.

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Po každém použití uzavřete balení.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením, teplem, horkými povrchy, jiskrami a otevřeným ohněm. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Dotýkejte se pouze suchýma rukama.

Výrobce

Reckitt Benckiser UK
Wellcroft Road, Slough
Berkshire SL1 4AQ
Velká Británie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P280 Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.