Rohlik.cz

Popis produktu

DETASTOP – vysoce účinný protiplísňový, antibakteriální a algicidní přípravek určený pro hloubkovou likvidaci plísní, řas, mechů a lišejníků. Vlastnosti: DETASTOP má likvidační a preventivní účinky. Působí hloubkově a dlouhodobě. Neobsahuje anorganicky vázaný chlór, který způsobuje nežádoucí zasolování a následně další zvyšování vlhkosti podkladu. Nemá bělící účinky a je bez zápachu. Neslouží jako přísada do malířských nátěrových hmot, omítek a stavebních materiálů.

Příprava a použití: Interiér, exteriér. Bytové a nebytové prostory. Místa s extrémními podmínkami (prádelny, koupelny, sklepy, vývařovny, apod.). Potravinářský průmysl (pivovary, vinařské závody, mlékárny, mrazírny, pekárny, masokombináty). Působí likvidačně a preventivně proti plísním, řasám, mechům a lišejníkům na omítkách, pískovci, betonové dlažbě, náhrobních kamenech, střešních krytinách a jiných savých a nesavých podkladech. Přípravek může být používán jako efektivní antibakteriální mycí prostředek na kontaminované plochy.

Pracovní postup: Plísně, mechy, řasy a lišejníky před aplikací přípravku za sucha neodstraňujte! Napadená místa omyjte neředěným přípravkem DETASTOP. Aplikujte štětcem nebo válečkem. Při použití mechanického rozprašovače přípravek aplikujte postřikem ze vzdálenosti cca 10 – 20 cm. Nechte působit min. 20 minut. Poté místo opět přípravkem navlhčete a biologické nečistoty za vlhka mechanicky odstraňte (kartáč, špachtle, houbička, hadr). Následně povrch znovu přípravkem navlhčete a nechte samovolně vsáknout. Účinnost přípravku se ještě zvýší při pomalejším zasychání např. při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu. Při silném napadení postup zopakujte. I když se biologické nečistoty nepodaří opticky odstranit, jejich růst je spolehlivě zastaven. K následnému ošetření zdiva omítek v interiéru doporučujeme použít biocidní malířský nátěr DETAKRYL PROTIPLÍSŇOVÝ s dlouhodobým preventivně ochranným účinkem. DETASTOP není určen pro povrchy, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou.

Spotřeba: 1 kg na 5 – 10 m². Spotřeba je ovlivněna savostí podkladu a stupněm napadení.

Skladování: V dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotě +5 až +30°C. Chránit před mrazem a teplotami nad 35°C (vyšší teplota snižuje biocidní účinnost). Přestože je přípravek zcela biologicky odbouratelný, nesmí uniknout do půdy ani odpadních vod.

Bezpečnostní varování: Obsah nebezpečných a účinných chemických látek: Účinná látka: Didecyl(dimet­hyl)amonium-chlorid 20 g/kg; Pomocná látka: 2-Oktyltetrahydro­isothiazol-3-on 0,75 g/kg; Obsahuje 2-Oktyltetrahydro­isothiazol-3-on, může vyvolat alergickou reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Pokyny pro první pomoc: Při zasažení očí vymývat 10 – 15 minut vlažnou vodou. Po potřísnění pokožky omýt teplou vodou a mýdlem, případně ošetřit regeneračním krémem. Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, pečovat o průchodnost dýchacích cest. V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení očí, požití většího množství přípravku) vyhledat lékařskou pomoc. Postup první pomoci je také možno konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze – tel.: 224 919 293.

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×