Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč
Nakupte aspoň za 1200,00 Kč a získejte dárek.

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Detecha Detastop Zabiják plísně 500g
-8%
Výhodná cena

Detecha Detastop Zabiják plísně

Detecha Detastop Zabiják plísně

500g
109,90 Kč 119,90 Kč (219,80 Kč/kg)
Popis produktu

DETASTOP – vysoce účinný protiplísňový, antibakteriální a algicidní přípravek určený pro hloubkovou likvidaci plísní, řas, mechů a lišejníků. Vlastnosti: DETASTOP má likvidační a preventivní účinky. Působí hloubkově a dlouhodobě. Neobsahuje anorganicky vázaný chlór, který způsobuje nežádoucí zasolování a následně další zvyšování vlhkosti podkladu. Nemá bělící účinky a je bez zápachu. Neslouží jako přísada do malířských nátěrových hmot, omítek a stavebních materiálů.

Příprava a použití: Interiér, exteriér. Bytové a nebytové prostory. Místa s extrémními podmínkami (prádelny, koupelny, sklepy, vývařovny, apod.). Potravinářský průmysl (pivovary, vinařské závody, mlékárny, mrazírny, pekárny, masokombináty). Působí likvidačně a preventivně proti plísním, řasám, mechům a lišejníkům na omítkách, pískovci, betonové dlažbě, náhrobních kamenech, střešních krytinách a jiných savých a nesavých podkladech. Přípravek může být používán jako efektivní antibakteriální mycí prostředek na kontaminované plochy.

Pracovní postup: Plísně, mechy, řasy a lišejníky před aplikací přípravku za sucha neodstraňujte! Napadená místa omyjte neředěným přípravkem DETASTOP. Aplikujte štětcem nebo válečkem. Při použití mechanického rozprašovače přípravek aplikujte postřikem ze vzdálenosti cca 10 – 20 cm. Nechte působit min. 20 minut. Poté místo opět přípravkem navlhčete a biologické nečistoty za vlhka mechanicky odstraňte (kartáč, špachtle, houbička, hadr). Následně povrch znovu přípravkem navlhčete a nechte samovolně vsáknout. Účinnost přípravku se ještě zvýší při pomalejším zasychání např. při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu. Při silném napadení postup zopakujte. I když se biologické nečistoty nepodaří opticky odstranit, jejich růst je spolehlivě zastaven. K následnému ošetření zdiva omítek v interiéru doporučujeme použít biocidní malířský nátěr DETAKRYL PROTIPLÍSŇOVÝ s dlouhodobým preventivně ochranným účinkem. DETASTOP není určen pro povrchy, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou.

Spotřeba: 1 kg na 5 – 10 m². Spotřeba je ovlivněna savostí podkladu a stupněm napadení.

Skladování: V dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotě +5 až +30°C. Chránit před mrazem a teplotami nad 35°C (vyšší teplota snižuje biocidní účinnost). Přestože je přípravek zcela biologicky odbouratelný, nesmí uniknout do půdy ani odpadních vod.

Bezpečnostní varování: Obsah nebezpečných a účinných chemických látek: Účinná látka: Didecyl(dimet­hyl)amonium-chlorid 20 g/kg; Pomocná látka: 2-Oktyltetrahydro­isothiazol-3-on 0,75 g/kg; Obsahuje 2-Oktyltetrahydro­isothiazol-3-on, může vyvolat alergickou reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Pokyny pro první pomoc: Při zasažení očí vymývat 10 – 15 minut vlažnou vodou. Po potřísnění pokožky omýt teplou vodou a mýdlem, případně ošetřit regeneračním krémem. Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, pečovat o průchodnost dýchacích cest. V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení očí, požití většího množství přípravku) vyhledat lékařskou pomoc. Postup první pomoci je také možno konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze – tel.: 224 919 293.

 • Popis a složení
  Popis produktu

  DETASTOP – vysoce účinný protiplísňový, antibakteriální a algicidní přípravek určený pro hloubkovou likvidaci plísní, řas, mechů a lišejníků. Vlastnosti: DETASTOP má likvidační a preventivní účinky. Působí hloubkově a dlouhodobě. Neobsahuje anorganicky vázaný chlór, který způsobuje nežádoucí zasolování a následně další zvyšování vlhkosti podkladu. Nemá bělící účinky a je bez zápachu. Neslouží jako přísada do malířských nátěrových hmot, omítek a stavebních materiálů.

  Příprava a použití: Interiér, exteriér. Bytové a nebytové prostory. Místa s extrémními podmínkami (prádelny, koupelny, sklepy, vývařovny, apod.). Potravinářský průmysl (pivovary, vinařské závody, mlékárny, mrazírny, pekárny, masokombináty). Působí likvidačně a preventivně proti plísním, řasám, mechům a lišejníkům na omítkách, pískovci, betonové dlažbě, náhrobních kamenech, střešních krytinách a jiných savých a nesavých podkladech. Přípravek může být používán jako efektivní antibakteriální mycí prostředek na kontaminované plochy.

  Pracovní postup: Plísně, mechy, řasy a lišejníky před aplikací přípravku za sucha neodstraňujte! Napadená místa omyjte neředěným přípravkem DETASTOP. Aplikujte štětcem nebo válečkem. Při použití mechanického rozprašovače přípravek aplikujte postřikem ze vzdálenosti cca 10 – 20 cm. Nechte působit min. 20 minut. Poté místo opět přípravkem navlhčete a biologické nečistoty za vlhka mechanicky odstraňte (kartáč, špachtle, houbička, hadr). Následně povrch znovu přípravkem navlhčete a nechte samovolně vsáknout. Účinnost přípravku se ještě zvýší při pomalejším zasychání např. při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu. Při silném napadení postup zopakujte. I když se biologické nečistoty nepodaří opticky odstranit, jejich růst je spolehlivě zastaven. K následnému ošetření zdiva omítek v interiéru doporučujeme použít biocidní malířský nátěr DETAKRYL PROTIPLÍSŇOVÝ s dlouhodobým preventivně ochranným účinkem. DETASTOP není určen pro povrchy, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou.

  Spotřeba: 1 kg na 5 – 10 m². Spotřeba je ovlivněna savostí podkladu a stupněm napadení.

  Skladování: V dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotě +5 až +30°C. Chránit před mrazem a teplotami nad 35°C (vyšší teplota snižuje biocidní účinnost). Přestože je přípravek zcela biologicky odbouratelný, nesmí uniknout do půdy ani odpadních vod.

  Bezpečnostní varování: Obsah nebezpečných a účinných chemických látek: Účinná látka: Didecyl(dimet­hyl)amonium-chlorid 20 g/kg; Pomocná látka: 2-Oktyltetrahydro­isothiazol-3-on 0,75 g/kg; Obsahuje 2-Oktyltetrahydro­isothiazol-3-on, může vyvolat alergickou reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

  Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

  Pokyny pro první pomoc: Při zasažení očí vymývat 10 – 15 minut vlažnou vodou. Po potřísnění pokožky omýt teplou vodou a mýdlem, případně ošetřit regeneračním krémem. Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, pečovat o průchodnost dýchacích cest. V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení očí, požití většího množství přípravku) vyhledat lékařskou pomoc. Postup první pomoci je také možno konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze – tel.: 224 919 293.

 • Podobné produkty