Domestos čistič odpadů

500 ml
109,90 Kč 219,80 Kč/l
Země původu: Německo,

Popis produktu

Domestos tekutý čistič odpadů s dezinfekčním účinkem.
Bezpečný na všechny typy potrubí a septiky. Vhodný pro odpadní odtoky dřezu, sprchy, umyvadla a vany.

Uzávěr odolný proti otevření dětmi. Zatlačte uzávěr dolů a otočte v protisměru hodinových ručiček.

Použití: Jen pro ucpané odpady a potrubí (není vhodný pro ucpané toaletní mísy) 1. Pro neodtékající vodu: Jednoduše nalijte celý obsah láhve do vody a nechte působit. Voda odteče, až bude odpad průchodný. 2. Pro pomalu odtékající vodu: Nalijte celý obsah láhve do odtoku a nechte působit. 3. Poté důkladně propláchněte horkou vodou.

Důležité: Otevírejte opatrně. Láhev nestlačujte. Zabraňte vyšplíchnutí. Chraňte ruce, oči a děti, před stykem se dřezem během užívání přípravku. Nepoužívejte zvon, pokud nedošlo k vyčištění odpadu. produkt může být v potrubí stále přítomen. Prázdnou láhev nepoužívejte na jiné účely. Láhev před odložením do odpadu bezpečně zavřete. Zamezte styku se zlatem a mosazí. Zamezte styku se starou a odřenou glazurou a odřeným chrómem. Nepoužívejte ve dřezu s odpadovým drtičem a na toaletní mísy.

Upozornění: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Způsobuje poleptání. Uchovejte uzamčené a mimo dosah dětí. Nejezte a nepijte při používání. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůží a okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). Vysoce toxický pro vodní organismy. Používejte pouze dle návodu. Zabraňte uvolnění koncentrovaného přípravku přímo do životního prostředí.

Složení

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,9g/100g
Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky Mýdlo Bělící činidla na bázi chloru