-35 %

Domestos Total Hygiene WC gel Ocean fresh

0,7 l
Výhodná cena
44,90 Kč 64,14 Kč/l69,90 Kč*

*Nezávazná doporučená maloobchodní cena

Země původu: Maďarsko,

Domestos Total Hygiene Ocean fresh je hustý dezinfekční prostředek odstraňující 99,9 % známých bakterií a virů.

Gelový dezinfekční přípravek vhodný ke každodennímu použití zanechává vaší toaletu čistou a svěží. 

Použití

Stiskněte plochy na obou stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček.

Stlačením lahve aplikujte gel rovnoměrně pod okraj toaletní mísy (cca 80 ml). Nechte působit 30 minut, poté spláchněte a v případě potřeby dočistěte toaletním kartáčem. Pro odstranění odolné špíny a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.

Po použití nasaďte uzávěr a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Domestos, Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte pouze v původním obalu.

Upozornění

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Může být korozivní pro kovy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít.

Při styku s kůží nebo vlasy okamžitě svlékněte veškeré kontaminované části oděvu a opláchněte kůži vodou. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko či lékaře.

Biocidy používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

Výrobce

UNILEVER ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 - Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

Může být korozivní pro kovy.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301 PŘI POŽITÍ: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.