Savo

Savo Prim čisticí a dezinfekční prostředek

1,2 l
79,90 Kč  104,90 Kč*
66,58 Kč/l
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

30+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Savo Prim likviduje 99,9% bakterií, virů, kvasinek a vláknitých plísní.

Účinně vyčistí a vydezinfikuje a dodá vašemu domovu nádech svěží čistoty. Savo Prim je vhodné i do domácnosti s domácími zvířaty. Ideální pro dezinfekci hraček, kotců domácích zvířat a všechny další omyvatelné povrchy v domácnosti. 

  • odstraňuje 99,9 % bakterií
  • dezinfikuje a čistí
  • vhodné i pro dezinfekci hraček
  • vhodné i do domácnosti se zvířaty
  • parfemováno

Použití

Použití v domácnosti: Savo Prim svěží vůně má univerzální použití. Odstraňuje veškeré nežádoucí pachy, např. zápach z ledničky, cigaretový kouř, pachy domácích zvířat, dále je určen k mytí a dezinfekci ploch a podlah, sanitární keramiky, WC, dřezů, kuchyňských potřeb, hraček a kotců pro zvířata.

Příprava roztoku a ředění: Do 4 l vody přidejte 200 ml Savo Prim (5 plných uzávěrů). Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minut pitnou vodou. 

Savo Prim má bezpečnostní uzávěr. Stlačte na vyznačených bočních plochách a odšroubujte.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Skladování

Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů, jídla a pití.  Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

Výrobce

UNILEVER ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00  Praha 8 – Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými

účinky.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234 Uchovávejte pouze v původním balení

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301 PŘI POŽITÍ:

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ

STŘEDISKO nebo lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P391 Uniklý produkt seberte.


Účinná látka: chlornan sodný 47g/kg (4,7%)
Další složení: méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, parfum