Savo WC Blok Borovice

35 g
26,90 Kč 768,57 Kč/kg
Země původu: Polsko,

Popis produktu

Savo tuhý WC blok zajišťuje hygienickou čistotu a dodává vaší toaletě svěží vůni.

Příprava a použití

- Zavěste na hranu WC mísy a ujistěte se, že je na vodou oplachovaném místě.
- Zbylý materiál včetně nerozpuštěného gelu, po rozpuštění WC bloku, vyhoďte do odpadkového koše a prázdnou klec doplňte náhradní náplní Savo. - Poté si umyjte ruce

Bezpečnostní varování

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko/lékaře.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte do komunálního odpadu. Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd, hexyl-2-hydroxybenzoát. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, dodecylsíran sodný.

Složení

30% a více aniontové povrchově aktivní látky
5% nebo více, avšak méně než 15% parfum Méně než 5% fosforečnany Aromatické uhlovodíky Butylphenyl methylpropional Alpha isomethyl ionone Limonene Benzyl alcohol Hexyl cinnamal Linalool