Alex

Alex Čistič na dřevěné podlahy s vůní Magic Wood

0,75 l
93,90 Kč 125,20 Kč/l

Doručení už do 60 minut

20+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Alex Extra Protection Čistí a chrání podlahy včetně těch choulostivých, zabraňuje vysychání, které způsobuje vznik spár.

Obsahuje funkční silikony, které vytváří na povrchu ochranu před vlhkostí a skvrnami. Exkluzivní složení s lanolinem obnovuje vlastnosti, které dřevo ztrácí opotřebováním a časem.

Použití

Přidejte 4 plná víčka prostředku do kýble naplněného 5 l vody. Mop před použitím řádně vyždímejte. Vytřete podlahu jako obvykle.

Pro čištění a ošetřování nábytku a ploch rozmíchejte přípravek v kýblu v poměru 1 víčko na každý litr vody.

O výrobci

AC MARCA Czech Republic s.r.o. je společnost, která na českém trhu působí od roku 1995 a je součástí mezinárodního holdingu AC MARCA se sídlem v Barceloně. Je specialistou v oblastech péče o domácnost, hygiena, péče o tělo a v oblasti lepidel a tmelů.

Skladování

Nádobu uchovávejte zavřenou, pokud výrobek nepoužíváte. Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  

  • Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
  • Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. 
  • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí. Vyhledejte lékařskou pomoc. 

Výrobce

AC MARCA Czech Republic s.r.o.
Přišimasy 124
282 01 Český Brod
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, předloktí a obličej.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňující informace o nebezpečnosti:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

<5% aniontové povrchově aktivní látky
<5% mýdlo, 2-methyl-4-isothiazolin-3-on, pyrithion sodný, benzisothiazolinon, parfémy (hexyl cinnamal, d-limonen, linalool)