Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

WC Net Turbo gelový čistič odpadů 500ml

WC Net Turbo gelový čistič odpadů

WC Net Turbo gelový čistič odpadů

500ml
119,90 Kč (239,80 Kč/l)
  • Kategorie: Koupelna a WC > Čištění WC
  • Země původu: dle aktuální nabídky
    pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Popis produktu

WC NET Professional Turbo je gelový čistič odpadů, který zprůchodní i beznadějně ucpané odpady během 5 minut!*

  • Superkoncentrovaný gel: superefektivní a okamžité řešení, bez potřeby odstraňovat stojatou vodu.
  • Jednorázové použití: praktické a bezpečné použití.
  • Obsahuje látky chránící potrubíᵀᴹ: nepoškozuje potrubí.
  • Laboratorní testy provedené na znečištěném odpadu (mýdlo, vlasy…)

Návod k použití: 1. Opatrně otevřete, nalijte celý obsah balení do odpadu, aniž byste odstranili neodtékající vodu. 2. Nemačkejte láhev, aby nedošlo k vystříknutí. 3. Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon. 4. Nechte působit nejméně 5 minut. Při silném znečištění nechte působit déle. 5. Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění. 6. Propláchněte teplou vodou. 7. Nečekejte až bude odpad zcela ucpán. 8. Prázdnou láhev již dále nepoužívejte. Po použití opět uzavřete a okamžitě vyhoďte do odpadků. 9. Vhodné pouze pro odpady kuchyňských dřezů, umyvadel a sprchových koutů.

Bezpečnostní varování: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Likvidace obalu: Obal ukládejte na místo k tomu určené, nebo postupujte podle zákona 185/2001 Sb. v pl. zn.

Nouzové telefonní číslo na území ČR: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 919 293.

WC Net Professional Turbo obsahuje chlornan sodný, hydroxiddraselný, alkyl dimetylaminoxid. NEBEZPEČÍ – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Vysoce toxický pro vodní organismy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór).

Složení

Složení – 648/2004/ES (www.boltondet­.com): 5–15% bělící činidla na bázi chlóru, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty.