Rohlik.cz

Popis produktu

WC NET Professional Turbo je gelový čistič odpadů, který zprůchodní i beznadějně ucpané odpady během 5 minut!*

  • Superkoncentrovaný gel: superefektivní a okamžité řešení, bez potřeby odstraňovat stojatou vodu.
  • Jednorázové použití: praktické a bezpečné použití.
  • Obsahuje látky chránící potrubíᵀᴹ: nepoškozuje potrubí.
  • Laboratorní testy provedené na znečištěném odpadu (mýdlo, vlasy…)

Návod k použití: 1. Opatrně otevřete, nalijte celý obsah balení do odpadu, aniž byste odstranili neodtékající vodu. 2. Nemačkejte láhev, aby nedošlo k vystříknutí. 3. Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon. 4. Nechte působit nejméně 5 minut. Při silném znečištění nechte působit déle. 5. Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění. 6. Propláchněte teplou vodou. 7. Nečekejte až bude odpad zcela ucpán. 8. Prázdnou láhev již dále nepoužívejte. Po použití opět uzavřete a okamžitě vyhoďte do odpadků. 9. Vhodné pouze pro odpady kuchyňských dřezů, umyvadel a sprchových koutů.

Bezpečnostní varování: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Likvidace obalu: Obal ukládejte na místo k tomu určené, nebo postupujte podle zákona 185/2001 Sb. v pl. zn.

Nouzové telefonní číslo na území ČR: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 919 293.

WC Net Professional Turbo obsahuje chlornan sodný, hydroxiddraselný, alkyl dimetylaminoxid. NEBEZPEČÍ – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Vysoce toxický pro vodní organismy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór).

Složení

Složení – 648/2004/ES (www.boltondet­.com): 5–15% bělící činidla na bázi chlóru, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty.

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×