WC net

WC Net Professional gel na ucpané odpady

1 l
94,90 Kč 94,90 Kč/l

Doručení už do 60 minut

100+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu, rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu, a tak uvolňuje potrubí.

Látky obsažené v gelu pomáhají chránit potrubí a předcházet škodám způsobeným vápenatými usazeninami.

Odstraňuje základní druhy zbytků, které způsobují ucpání.

Použií

Nalijte polovinu obsahu balení aniž byste odstranili neodtékající vodu. Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon. Nechte působit alespoň 15 minut. Při silném znečištění nechte působit přes noc. Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění. Propláchněte teplou vodou.

Při použití jednou týdně pomáhá předcházet ucpání odpadu.

O výrobci

Bolton Group je italská společnost se sídlem v Miláně, která byla založena v roce 1978. Firma vlastní 43 značek v potravinářském a chemickém odvětví. Nejznámější značky Bolton Group mezi potravinami jsou Rio Mare, Monini, Mutti, Limmi nebo Ponty. Dále také vyrábí produkty jako WC NET, Smac nebo Chilly.

Upozornění

Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Způsobuje poleptání.

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah děti. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Udržujte v čerstvém a větraném místě. Zůstaňte dále od potravin, nápojů a krmiv. Nekompatibilní látky: Neuchovávat v blízkosti kyselin. Opatření místností: Místnosti vhodně větrané.

Výrobce

Bolton Group
Via L. Einaudi
18/22, Cermenate
Miláno
Itálie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny

(chlor).

Hydroxid sodný
Chlornan sodný Lauryldimethylminoxid <5% bělící činidla na bázi chlóru Amfoterní povrchově aktivní látky Mýdlo Polykarboxyláty