Omino Bianco Nature Fresh tekutý prací prostředek (2l)

40 praní
 134,90 Kč 3,37 Kč/praní
Země původu: Itálie,

Omino Bianco prací gel se svěží vůní Nature Fresh je vhodný pro jemné i barevné prádlo z bavlny, vlny, hedvábí či syntetických vláken.

Prací prostředek Omino Bianco čistí hluboko, respektuje tkaniny a zanechává na vašem oděvu čerstvou vůni, která vydrží dlouho. Během praní chrání látku i barvy.

Použití

Zvolte program pro danou tkaninu. U jemného prádla neplňte buben pračky více než na 1/3 a neperte při teplotě vyšší než 30 °C.

O výrobci

Bolton Group je mezinárodní společnost, jejíž historie se začala psát roku 1954. Ve svém portfoliu nabízí několik produktových řad jako je Food, Home care, Personal Care nebo Beauty Care, které zastřešují známé značky jako je například Rio Mare, Palmera, Omino Bianco, WC net, Chilly nebo Borotalco.

Skladování

Skladujte pouze v původním obalu a v suchu.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.

  • Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při požití: necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko/lékaře.

Výrobce

BOLTON MANITOBA S.p.A.
Via G.B. Pirelli
19 - 20124 Milano
Itálie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.