Site languages:ČeskyEnglish

Duck Fresh Discs Mořská vůně 36ml

1 ks
84,90 Kč 84,90 Kč/ks
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

5v1
Zabraňuje usazování vodního kamene Dlouhodobě osvěžuje Hygienická aplikace Čistí s každým spláchnutím Vydrží až 8 týdnů Gelový disk přilne k WC míse Žádné nehygienické závěsy

Příprava a použití Po použití může být atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Čtěte návod pro použití na vnitřní straně balení.

Bezpečnostní varování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce. Dávejte pozor na malé děti, když jsou blízko toalety. Používejte pouze na WC mísy. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Zamezte styku s kůží.

Obsahuje coumarin. Může vyvolat alergickou reakci.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Složení

> 30% neiontové povrchově aktivní látky
< 5% alifatické uhlovodíky Parfémy Linalool Coumarin Eugenol Limonene Citral