-31 %

Vanish Oxi Action Odstraňovač skvrn (665g)

22 praní
Akce do 31. 3.
149,90 Kč 6,81 Kč/praní219,90 Kč
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Doporučení k použití přípravku:
- Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku. - Zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte oschnout. - Po každém použití víčko opět uzavřete a přípravek Vanish Oxi Action uchovávejte na chladném a suchém místě. Dávkovací odměrku vraťte zpět do nádoby s přípravkem až tehdy, když bude čistá a suchá. - U odolných skvrn může být nutno proces zopakovat. - Nepoužívejte na žádné oděvy nebo koberce vyrobené z vlny, hedvábí či kůže. - Nepoužívejte na povrchově upravované nebo natírané povrchy - například dřevo, kovy atd. - Nenamáčejte látky s kovovými upevňovacími prvky nebo s povrchovou úpravou zajišťující odolnost vůči ohni. - Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím. - Zajistěte, aby výrobek nebyl v nádobě ničím kontaminován. - Jakmile dojde ke smíchání, neponechávejte roztok v hermeticky uzavřené nádobě. Z roztoku se bude uvolňovat kyslík a v uzavřené nádobě by mohlo dojít k hromadění tlaku s následkem úniku výrobku.

Před praním: - Smíchejte ¼ odměrky prášku se ¾ odměrky vody. - Aplikujte tuto směs na skvrnu. - Drhněte skvrnu podle potřeby. - Po přípravě vyperte jako obvykle. - Vyčistěte a osušte odměrku před jejím vrácením do nádoby.

Namáčení: - Přidejte jednu odměrku ke 4 litrům vody. - Pro bílé prádlo 6h max. - Pro barevné prádlo 1h max. - Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. - Pro dosažení nejlepších výsledků skvrny před vymácháním drhněte.

Praní: - Přidejte spolu s vaším pracím prostředkem: - U odolných a zaschlých skvrn X1. - U běžných skvrn X½.

Jednoduše přidejte jednu odměrku do každého praní.

Bezpečnostní informace: Nebezpečné látky: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3).

Bezpečnostní varování: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Nádobu uchovávejte v chladném a dobře větraném místě. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic.

Složení

30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku
Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky Neiontové povrchově aktivní látky Zeolity Enzymy Parfém (pro informace o složkách viz. www.rbeuroinfo.com)