Rohlik.cz

Popis produktu

Doporučení k použití přípravku:

 • Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku.
 • Zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte oschnout.
 • Po každém použití víčko opět uzavřete a přípravek Vanish Oxi Action uchovávejte na chladném a suchém místě. Dávkovací odměrku vraťte zpět do nádoby s přípravkem až tehdy, když bude čistá a suchá.
 • U odolných skvrn může být nutno proces zopakovat.
 • Nepoužívejte na žádné oděvy nebo koberce vyrobené z vlny, hedvábí či kůže.
 • Nepoužívejte na povrchově upravované nebo natírané povrchy – například dřevo, kovy atd.
 • Nenamáčejte látky s kovovými upevňovacími prvky nebo s povrchovou úpravou zajišťující odolnost vůči ohni.
 • Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím.
 • Zajistěte, aby výrobek nebyl v nádobě ničím kontaminován.
 • Jakmile dojde ke smíchání, neponechávejte roztok v hermeticky uzavřené nádobě. Z roztoku se bude uvolňovat kyslík a v uzavřené nádobě by mohlo dojít k hromadění tlaku s následkem úniku výrobku.

Před praním:

 • Smíchejte ¼ odměrky prášku se ¾ odměrky vody.
 • Aplikujte tuto směs na skvrnu.
 • Drhněte skvrnu podle potřeby.
 • Po přípravě vyperte jako obvykle.
 • Vyčistěte a osušte odměrku před jejím vrácením do nádoby.

Namáčení:

 • Přidejte jednu odměrku ke 4 litrům vody.
 • Pro bílé prádlo 6h max.
 • Pro barevné prádlo 1h max.
 • Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků skvrny před vymácháním drhněte.

Praní:

 • Přidejte spolu s vaším pracím prostředkem:
 • U odolných a zaschlých skvrn X1.
 • U běžných skvrn X½.

Jednoduše přidejte jednu odměrku do každého praní.

Bezpečnostní informace: Nebezpečné látky: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3).

Bezpečnostní varování: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Nádobu uchovávejte v chladném a dobře větraném místě. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic.

Složení

30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky Neiontové povrchově aktivní látky Zeolity Enzymy Parfém (pro informace o složkách viz. www.rbeuroinfo.com)

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×