Air Wick

Air Wick Náplň do elektrického osvěžovače bílé květy frézie

19 ml
109,90 Kč  159,90 Kč*
5 784,21 Kč/l
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

50+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Náhradní náplň do elektrických osvěžovačů Airwick.

Vytvořte si doma podmanivou atmosféru s vůní bílých květů frézie.

Použití

Náplň je určena do elektrického osvěžovače. Nelze použít samotně.

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů a jídla a pití. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

Výrobce

Reckitt Benckiser UK
Wellcroft Road, Slough
Berkshire SL1 4AQ
Velká Británie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P305 + P351+ P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

EUH208 Obsahuje citral; 3,7-dimethyloktan-3-ol; cineol; geraniol; geranyl-acetát; limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Cyklamenaldehyd (2-methyl-3-(p-isopropylfenyl)propionaldehyd
Hexyl-salicylát Geraniol Citral 2,4-dimethylcyklohexen-1-karbaldehyd Benzyl-salicylát P-terc.butyldihydrocinnamaldehyd (bourgeonal) 3-fenylbutanal Butylfenylmethyl propional Cironellol Delta-1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on (delta-damascone) Fenylacetaldehyd Eugenol Beta 4-dimethylcyklohex-3-en-1-propan-1-al Linallol