Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy
-16 %

Air Wick Electric náplň Bílé květy frézie

19 ml
Akce do 31. 8.
99,90 Kč 5 257,89 Kč/l119,90 Kč
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Vytvořte uvolněnou domácí atmosféru s našimi náhradními náplněmi do elektrického odpařovače Air Wick s vůní bílých květů frézie. Elektrické osvěžovače vzduchu Air Wick® využívající vonné oleje naplní Váš domov či jakékoliv jiné místo příjemnou vůní po dobu až 80* dnů. Pomocí elektrických odpařovačů Air Wick můžete ovládat úroveň intenzity vůně podle své nálady.
*při používání 8 hodin denně na nejnižší úroveň intenzity vůně

Příprava a použití: Odšroubujte uzávěr náplně. Náplň vsuňte do jednoho z Air Wick elektrických osvěžovačů. Jedině Air Wick náhradní náplně fungují do Air Wick elektrického osvěžovače.

Bezpečnostní varování

Upozornění: Používejte v souladu s návodem k použití. Při výměně nebo odstraňování náplně vyjměte elektrický přístroj ze zásuvky. Neumísťujte elektrický přístroj do míst, kde by mohlo dojít k jeho převržení. Lahvičku s elektrickým přístrojem nechávejte vždy ve svislé poloze. Zamezte dotyku knotu a vždy si umyjte ruce po manipulaci s náplní lahvičky. Nedotýkejte se el. osvěžovače mokrýma rukama nebo kovovými předměty. El. přístroj by neměl být používán nepřetržitě, v noci vyjměte vidlici ze zásuvky. Dlouhotrvající používání jedné elektrické zásuvky se nedoporučuje. Ponechte volný prostor 50 cm nad a v okolí el. přístroje během používání. Neumísťujte el. přístroj v blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního světla. Elektrický přístroj v provozu ničím nezakrývejte ani žádné jeho otvory. Neumísťujte el. přístroj na leštěné, lakované nebo plastové povrchy. Nepoužívejte náplně v jiných elektrických osvěžovačích vzduchu. Použitím jiných než Air Wick náplní může dojít ke vzplanutí.

Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Specifická rizikovost: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Použitý obal (výjma elektrozařízení) odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po jeho důkladném vyprázdnění.

Nebezpečné látky: 4-(2,6,6-trimethylcyklo-2-hex-1-en-1-yl)but-3-en-2-on, trans-4-terc-butylcyklohexyl-acetát, 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd, hexyl-salicylát.

Xi Dráždivý.

Upozornění pro elektrozařízení: Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu. Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Složení

Cyklamenaldehyd (2-methyl-3-(p-isopropylfenyl)propionaldehyd
Hexyl-salicylát Geraniol Citral 2,4-dimethylcyklohexen-1-karbaldehyd Benzyl-salicylát P-terc.butyldihydrocinnamaldehyd (bourgeonal) 3-fenylbutanal Butylfenylmethyl propional Cironellol Delta-1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on (delta-damascone) Fenylacetaldehyd Eugenol Beta 4-dimethylcyklohex-3-en-1-propan-1-al Linallol