Rohlik.cz

Popis produktu

Náplň pro (ne)elektrický osvěžovač vzduchu s vůní čajového pečiva.

Vhodný pro všechny Discreet® držáky Lze použít jako samostatný držák.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Složení

Obsahuje: geranyl-acetát, 4-terc.butylcyklo­hexyl-acetát. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné rukavice. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte dle návodu. Nepropichujte membránu. Nepokládejte na leštěné či lakované dřevěné povrchy. Uchovávejte mimo dosah zvířat. Během používání odpařovač nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Odpařovač se během používání může mírně zahřívat. Nepoužívejte v malém uzavřeném prostoru bez dostatečné cirkulace vzduchu. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Obsahuje citronellol, geraniol, cineole, citral, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 3-phenylbutyral­dehyde, alpha-hexylcinnamal­dehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Prázdný obal a odpařovač zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×