Persil Lavender Color prací gel (4,95 l)

110 praní
Doporučená cena
 529,90 Kč 
689,90 Kč4,82 Kč/praní
Země původu: Rakousko,

Prací gel Persil Lavender pro hloubkovou čistotu prádla i pračky s vůní levandule. Jeho složení působí hluboko ve vláknech, kde odstraňuje i ty nejodolnější skvrny. Díky působení gelu je pračka po dokončení pracího cyklu čistá a bez zápachu. Gel je účinný i při nízkých teplotách pracího cyklu od 20 °C.

  • hloubkově čistí prádlo i vaši pračku
  • poskytuje dlouhotrvající vůni levandule
  • odstraňuje nepříjemné pachy v pračce
  • účinný při nízkých teplotách od 20 °C
  • 100% recyklovatelný obal a 92% biologicky rozložitelné složky

Balení obsahuje 110 pracích dávek.

Použití

Jak dávkovat: Příklad u pračky, která pojme 4-5 kg prádla, běžně špinavé prádlo - 50 ml na měkkou až středně tvrdou vodu, 75 ml na tvrdou až velmi tvrdou vodu.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan. 

Skladování

Skladujte v suchu při teplotách 5 až 40 °C. Dodržujte národní předpisy.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného / komunálního odpadu.