GENERAL FRESH One Force Lemon WC závěs 40g

1 ks
19,90 Kč 19,90 Kč/ks
Země původu: Polsko,

WC závěs čistí záchodovou mísu, zamezuje vznikání vodního kamene, tvoří bohatou pěnu a zanechává svěží vůni.

Použití

WC blok zavěste přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v proudu vody. Po zavěšení si důkladně opláchněte ruce.

O výrobci

General Fresh je polská společnost, která působí na trhu od roku 1990. Firma se zaměřuje především na výrobu a distribuci drogistického zboží jako jsou například čistící prostředky, různorodé produkty využívané v kuchyni a v koupelně nebo autokosmetiku.

Skladování

Skladujte v suchu.

Upozornění 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobce

General Fresh
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
Polsko

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501 Odstraňte obsah/obal osobě oprávněné k nakládání s odpady nebo uložte na místo určené obcí.