Kolorado WC fresh Lemon WC závěs 40g

1 ks
 22,90 Kč 22,90 Kč/ks
Země původu: Polsko,

WC závěs čistí záchodovou mísu, zamezuje vznikání vodního kamene, tvoří bohatou pěnu a zanechává svěží vůni.

Použití

WC blok zavěste přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v proudu vody. Po zavěšení si důkladně opláchněte ruce.

O výrobci

HAL Sp. z o.o je polská společnost, která působí na trhu od roku 1990. Firma se zaměřuje především na výrobu a distribuci drogistického zboží jako jsou například čistící prostředky, různorodé produkty využívané v kuchyni a v koupelně nebo autokosmetiku.

Skladování

Skladujte v suchu.

Upozornění 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobce

HAL Sp. z o.o.
ul. Spokojna 8
05-532  Baniocha

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

EUH208: Obsahuje (r)-p-menta-1,8-dien. Může vyvolat alergickou reakci.