Kolorado

Kolorado WC fresh Ocean závěs 40g

1 ks
21,90 Kč 21,90 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

30+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Polsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

WC závěs čistí záchodovou mísu, zamezuje vznikání vodního kamene, tvoří bohatou pěnu a zanechává svěží vůni.

Použití

WC blok zavěste přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v proudu vody. Po zavěšení si důkladně opláchněte ruce.

O výrobci

HAL Sp. z o.o je polská společnost, která působí na trhu od roku 1990. Firma se zaměřuje především na výrobu a distribuci drogistického zboží jako jsou například čistící prostředky, různorodé produkty využívané v kuchyni a v koupelně nebo autokosmetiku.

Skladování

Skladujte při teplotě 5–⁠40 °C. Vylučte zdroje tepla, záření, statické elektřiny a zamezte styku s potravinami.

Upozornění 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobce

HAL Sp. z o.o
ul. Spokojna 8
05-532  Baniocha
Polsko

Standardní věty o nebezpečnosti:

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H315 - Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.