Kolorado

Kolorado WC kostka do nádržky blue ocean

1 ks
29,90 Kč 29,90 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

100+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Polsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Kolorado WC kostka blue ocean čistí záchodovou mísu, zamezuje vznikání vodního kamene, tvoří pěnu a zanechává vůni.

WC kostka vydrží až na 300 spláchnutí.

Produkt bude dodán dle skladové zásoby.

Použití

WC kostka je určena k umístění do nádržky vašeho WC.

O výrobci

HAL Sp. z o.o. je polská rodinná firma založená v roce 1991.  Firma se zaměřuje na výrobu WC bloků, osvěžovače vzduchu, houbiček, hadrů a pytlů na odpadky. Její portfolio zahrnuje dvě značky čisticích prostředků: Colorado a Hippo a značku produktů do koupele Ocean. 

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Skladujte uzamčené. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Výrobce

HAL Sp. z o.o.
ul. Spokojna 8
05-532  Baniocha
Polsko

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

EUH208 Obsahuje LIMONENE. Může vyvolat alergickou reakci.