Kolorado WC kostka do nádržky blue ocean

1 ks
 26,90 Kč 26,90 Kč/ks
Země původu: Polsko,

Kolorado WC kostka blue ocean čistí záchodovou mísu, zamezuje vznikání vodního kamene, tvoří pěnu a zanechává vůni.

WC kostka vydrží až na 300 spláchnutí.

Produkt bude dodán dle skladové zásoby.

Použití

WC kostka je určena k umístění do nádržky vašeho WC.

O výrobci

HAL Sp. z o.o. je polská rodinná firma založená v roce 1991.  Firma se zaměřuje na výrobu WC bloků, osvěžovače vzduchu, houbiček, hadrů a pytlů na odpadky. Její portfolio zahrnuje dvě značky čisticích prostředků: Colorado a Hippo a značku produktů do koupele Ocean. 

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí.

Výrobce

HAL Sp. z o.o.
ul. Spokojna 8
05-532  Baniocha
Polsko

Standardní věty o nebezpečnosti:

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H315: Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.