Kolorado

Kolorado WC kostka do nádržky green forest

1 ks
29,90 Kč 29,90 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

30+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Polsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Kolorado WC kostka green forest čistí záchodovou mísu, zamezuje vznikání vodního kamene, tvoří pěnu a zanechává vůni.

WC kostka vydrží až na 300 spláchnutí.

Použití

WC kostka je určena k umístění do nádržky vašeho WC.

O výrobci

HAL Sp. z o.o. je polská rodinná firma založená v roce 1991.  Firma se zaměřuje na výrobu WC bloků, osvěžovače vzduchu, houbiček, hadrů a pytlů na odpadky. Její portfolio zahrnuje dvě značky čisticích prostředků: Colorado a Hippo a značku produktů do koupele Ocean. 

Skladování

Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě, daleko od zdrojů tepla a ohně. Výrobek skladujte pouze v původních, těsně uzavřených, správně označených obalech. Vyhýbejte se přímým slunečním paprskům. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Vyhněte se následujícím materiálům: oxidační látky, kyseliny, alkálie.

Výrobce

HAL Sp. z o.o.
ul. Spokojna 8
05-532  Baniocha
Polsko

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501 Odstraňte obsah/obal osobě oprávněné k nakládání s odpady nebo uložte na místo určené obcí.

EUH208: Obsahuje: 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Thuya orientalis, ext. Může vyvolat alergickou reakci.

kyselina benzensulfonová, c10-13-alkylderiváty, sodné soli⁽¹⁾, Amidy, C8-18 (sudá čísla) a C18-nenasycené, N- (hydroxyethyl)⁽¹⁾, alkoholy, c12-14 (sudé číslované), ethoxylované <2,5 eo, sírany, sodné soli⁽¹⁾, hličitan sodný⁽¹⁾, Alkoholy, C16-18, ethoxylované (20 EO)⁽¹, 2-aminoethan-1-ol⁽²⁾, akrylová kyselina⁽²⁾, alkoholy, c12-14 (sudé číslované), ethoxylované <2,5 eo, sírany, sodné soli, 2-aminoethan-1-ol, akrylová kyselina