Okena

Okena čistič oken

500 ml
26,90 Kč 53,80 Kč/l

Doručení už do 60 minut

20+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Univerzální čisticí prostředek se svěží vůní citrónu na skla, zrcadla, okenní rámy a parapety.

Složení bez barviv nezpůsobuje nežádoucí zabarvení čištěných povrchů.

Obsahuje alkohol a aktivní čisticí látky pro oslnivý lesk beze šmouh.

Použití

Naneste na čištěný povrch. Poté utřete do sucha čistým hadrem, papírovými utěrkami nebo gumovou stěrkou. Lze ředit vodou.

O výrobci

Česká firma Hlubna se zaměřuje na prodej drogerie a kosmetiky. V sortimentu nabízí produkty vlasové a pleťové kosmetiky, odlakovače, krémy na ruce a čisticí prostředky pro celou domácnost.

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, dobře větraném místě při teplotě 5 až 25 °C. Skladujte mimo dosah slunečního záření, odděleně od potravin, krmiv a léčiv. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálen, chránit před teplem, ve skladu nekouřit. Skladujte mimo dosah dětí.

Výrobce

HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně
Zábrdovická 10
615 00 Brno
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování mlhy/ par/aerosolů.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.


EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2 methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2 methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.