Agro

Agro Mšice-Molice STOP insekticid

1 ks
139,90 Kč 139,90 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

20+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Agro Mšice-Molice Stop je velmi efektivní insekticid působící proti drobným škůdcům na rostlinách.

Tento insekticid ve formě spreje působí jako dotykový a požerový jed a pomůže vám zbavit se například mšice na rajčatech, paprikách, jádrovinách a okrasných rostlinách, molice na okrasných rostlinách, obaleče na jabloních, mandelinky na bramborách, a mnoho dalších. Přípravek efektivně zneškodní škůdce ve všech vývojových stádiích. Díky praktickému balení se sáčkem rozpustným ve vodě, stačí pouze nalít vodu do rozprašovače a pak už jen aplikovat.

  • Jednoduchá aplikace pomocí spreje.
  • Odolný proti mrazu.
  • Po aplikaci se účinná látka systémově rozvede po rostlině.
  • Praktický sáček 0,2 g rozpustný ve vodě – sáček v lahvi s mechanickým rozprašovačem zalijete vodou a můžete používat (dostanete tak 500 ml aplikační kapaliny).

Použití

Velmi účinně působí proti hmyzu jako je mandelinka na bramborách, mšice na rajčatech, paprikách, jádrovinách a okrasných rostlinách, molice na okrasných rostlinách, obaleč na jabloních, atd. Ochranná lhůta trvá 3–42 dní dle typu rostliny. Aplikujte v období od dubna do října. 

O výrobci

Agro CS je ryze českou společností, založenou v roce 1992. V té době navázala na činnost Agropodniku Česká Skalice, který sloužil zemědělcům v oblasti poradenství, skladování a aplikace hnojiv. Pro svůj rozvoj AGRO CS v následujících letech využilo odborných zkušeností a znalostí a v roce 1994 rozšířilo své aktivity o výrobu substrátů a malobalení hnojiv. Tuto činnost nadále systematicky rozšiřovalo a v současné době patří ve střední a východní Evropě k předním výrobcům substrátů, hnojiv a travních osiv.

Skladování

Skladujte jen v souladu s platnými právními předpisy. Uchovávejte uzamčené, v originálních obalech, při teplotách 5 °C až 30 °C v suchých a větratelných místnostech odděleně od potravin, nápojů, krmiv pro zvířata, hnojiv, desinfekčních přípravků a obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním zářením a vlhkostí.

Výrobce

AGRO CS a. s.
č. p. 265
552 03 Říkov
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti::

H302 Zdraví škodlivý. při požití

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Pokyn/pokyny pro bezpečné zacházení:

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Při

P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P391 Uniklý produkt seberte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Zvláštní pravidla pro označování přípravku na ochranu rostlin:

(EUH401) Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.