-24 %

Calgon Hygiene Plus gel

0,75 l
Výhodná cena
 229,90 Kč 
304,90 Kč306,53 Kč/l
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Gel proti vodnímu kameni.

Kombinuje ochranu Calgon proti vodnímu kameni a antibakteriální složky, které eliminují 99,9 % bakterií ve vaší pračce.

Použití

  • 1 plné víčko - středně tvrdá až tvrdá voda
  • 1 a 2/3 víčka - velmi tvrdá voda
  • 2 plná víčka při 40 °C, 60 min. prací cyklus prádla

Každodenní ochrana: Používejte gel při každém praní a získejte tak ochranu proti vodnímu kameni. Jeho neutralizující účinek chrání všechny důležité části vaší pračky.

Antibakteriální ochrana: Používejte gel alespoň jednou měsíčně. Eliminujete tak 99,9 % bakterií a udržíte pračku čistou.

O výrobci

Reckitt Benckiser Group plc je britská nadnárodní společnost zabývající se spotřebním zbožím se sídlem v Slough, Anglie. Je výrobcem zdravotnických, hygienických a domácích výrobků. Vznikla v roce 1999 sloučením britské společnosti Reckitt & Colman plc a nizozemské společnosti Benckiser NV.

Značky RB zahrnují antiseptickou značku Dettol, lék proti bolesti v krku Strepsils, značku na odstranění chloupků Veet, doplněk k imunitní podpoře Airborne, lék proti poruchám trávení Gaviscon, značku Mead Johnson pro děti, osvěžovač vzduchu Wick, Calgon, Clearasil, Cillit Bang, Durex, Lysol, Mycil a Vanish.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.

Výrobce

Reckitt Benckiser plc
103-105 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 3UH 
United Kingdom

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem o odpadech.