• Vážení zákazníci, momentálně se bohužel potýkáme s nedostatkem skladových kapacit a nemáme tak otevřen dostatek časových oken na to, abyste si mohli objednat nákup na čas, který vám vyhovuje. Omlouváme se, že se na nás nemůžete plně spolehnout a usilovně pracujeme na nápravě.
-21 %

Savo do bazénu Chlor šok dezinfekce

0,9 kg
Výhodná cena
249,90 Kč 277,67 Kč/kg319,90 Kč*

*Nezávazná doporučená maloobchodní cena

Země původu: EU,

Savo Chlor šok je přípravek ve formě granulátu, který rychle zvýší koncentraci chloru v bazénové vodě.

Použijte po napuštění nebo při náhlém zhoršení kvality bazénové vody. Savo Chlor šok účinně dezinfikuje a zabraňuje růstu řas. Použijte ho v případě výskytu vodní řasy v bazénu (zeleně zabarvená voda) nebo při kluzkých stěnách bazénu.

Používejte spolu s těmito přípravky: Savo pH+, Savo pH-, Savo chlorové tablety, Savo tablety komplex 3v1.

  • rychle zvyšuje koncentraci chloru v bazénové vodě
  • řeší problémy s přemnožením řas
  • odstraní kluzké steny bazénu
  • pomáhá s odstraněním zelené vody
  • průběžná péče o bazénovou vodu
  • dezinfiukje stěny bazénu
  • vhodný pro venkovní i vnitřní bazény
  • vhodný pro vířivky
  • pro úpravu sladké i slané vody

Použití

Před použitím upravte hodnotu pH bazénové vody na 7,1–7,5 produkty Savo pH- nebo Savo pH+. Je nezbytné používat testovací soupravu na měření aktivního chloru v bazénové vodě. Pokud je voda již vyčištěná, udržujte hladinu volného chloru v rozmezí 0,3–0,5 mg/l.

Nikdy nevhazujte přípravek přímo do bazénu! Používejte ochranné rukavice a brýle, přípravek dávkujte vždy do připravené vody a ne naopak. Nikdy nemíchejte s jinými přípravky. Při práci s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Skladování

Skladujte vždy v uzavřené nádobě na suchém a před přímým slunečním světlem chráněném místě při teplotách 5–25 °C a mimo dosah dětí .

Upozornění

Používejte ochranné rukavice a brýle, přípravek dávkujte vždy do připravené vody a ne naopak. Nikdy nemíchejte s jinými přípravky. Skladujte vždy v uzavřené nádobě na suchém a před přímým slunečním světlem chráněném místě při teplotách 5–25 °C a mimo dosah dětí. Při práci s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

První pomoc: Při nadýchání: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), v případě přetrvávajících potíží vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení. Pokud možno podat aktivní uhlí v malém množství vody (1–2 rozdrcené tablety). U osoby, která má zdravotní obtíže, zajistit lékařské ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření: Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, Tel: 224 919 293, 224 915 402. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky. jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Skladujte uzamčené.

Účinná látka: dichlorisokyanurát sodný, dihydrát (ES 220-767-7) 100 g/kg.

Savo Chlor šok: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výrobce

Unilever ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00  Praha 8 – Libeň
Česká republika

Složení

Obsahuje: dichlorisokyanurát sodný, dihydrát (ES 220-767-7).