Savo

Savo pH- do bazénu

1,2 kg
169,90 Kč 141,58 Kč/kg

Doručení už do 60 minut

70+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Přípravek do bazénu pro snížení hodnoty pH. 

  • zlepšuje fungování ostatní bazénové chemie
  • určeno pro vodu v bazénu s příliš vysokou hodnotou pH
  • určeno pro venkovní i vnitřní bazény, vířivky a pro úpravu sladké i slané vody

Použití

Ideální rozmezí hodnoty pH, ve které by se měla voda v bazénu pohybovat, je 7,1–7,5.  Přípravek použijte v případě, že se hodnota pH nachází nad touto hranicí. Při dodržení správného rozmezí pH je zajištěno správné fungování chlorové bazénové chemie.     

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Upozornění

Při práci s výrobkem nekuřte, nejezte a nepijte. První pomoc: Při nadýchání: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: odstranit zasažený oděv, zasaženou pokožku dostatečně omýt vodou popřípadě mýdlem, jsou-li potíže, zajistit lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,2–0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení. Nepodávat aktivní uhlí. Sdělit lékaři údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo směsi. Kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 40.

Skladování

Skladovat v těsně uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných a dobře větraných prostorách. Měly by se skladovat spolu jen látky stejné skladovací třídy. Výrobek se nesmí skladovat s takovou látkou, která s ním může mít nebezpečnou chemickou reakci. Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, léčiv, infekčních látek, radioaktivních látek, výbušných látek.

Výrobce

Unilever ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00  Praha 8 – Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Obsahuje: hydrogensíran sodný (i.č. 016-046-00-X)