Savo pH+ do bazénu

0,9 kg
149,90 Kč 166,56 Kč/kg
Země původu: Česká republika,

Savo pH+ do bazénu.

Určeno pro zvýšení hodnoty pH bazénové vody. Ideální rozmezí hodnoty pH, ve které by se měla voda v bazénu pohybovat je 7,1–7,5. Přípravek použijte v případě, že se hodnota pH nachází pod touto hranicí. Při dodržení správného rozmezí pH je zajištěno správné fungování chlorové bazénové chemie.

  • zvyšuje hodnotu pH
  • zlepšuje fungování ostatní bazénové chemie
  • určeno pro vodu v bazénu s nedostatečně vysokou hodnotou pH
  • vhodný pro venkovní i vnitřní bazény
  • vhodný pro vířivky
  • vhodný pro úpravu sladké i slané vody

Použití

Použitím přípravku Savo pH+ v množství 10 g/m³ vody se zvýší pH o cca 0,2–0,4. Přípravek rozpusťte v nádobě s vodou a poté aplikujte do bazénu. Nechejte zapnutý filtrační systém a po dostatečném promíchání v celém objemu bazénu proveďte kontrolní měření pH a případně přípravek aplikujte opakovaně.

Používejte ochranné rukavice a brýle. Přípravek dávkujte vždy do připravené vody a ne naopak. Nikdy nemíchejte s jinými přípravky. Při práci s výrobkem nekuřte, nejezte a nepijte. Dávkování je závislé na výchozím pH a celkovém chemickém složení vody.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Skladování

Skladujte v suchu mimo dosah dětí.

Výrobce

Unilever ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00  Praha 8 – Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je‐li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260: Nevdechujte prach.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou‐li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.