-50 %

Savo Vločkovač do bazénu

0,9 l
Akce do 27. 10.
 79,90 Kč 
159,90 Kč88,78 Kč/l
Země původu: Česká republika,

Savo Vločkovač dokáže nečistoty a zákal vysrážet (vyvločkovat) a vytvoří z nich větší shluky, které jsou pak snadněji zachyceny filtrací nebo vysavačem při běžné údržbě bazénu.

  • odstraňuje zákal 
  • odstraňuje drobné nečisoty v bazénu 
  • pro všechny druhy bazénů

Použití

Před prvním použitím je nutné změřit hodnotu pH v bazénu (7,1–7,5) a množství aktivního chloru (0,3–0,5 mg/l). Dle intenzity zákalu použijte 10–20 ml přípravku na 1 m³ vody. Při spuštěné filtraci přípravek pomalu vlévejte do skimmeru nebo jej rozpusťte v nádobě s vodou a rozptylte po hladině. Poté nepřetržitě filtrujte minimálně 1 den.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Skladování

Skladujte v suchu mimo dosah dětí.

Upozornění

Při nadýchání: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod  čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat  lékařskou pomoc.     

Při styku s kůží: odstranit zasažený oděv, pokožku dostatečně omýt vodou  popřípadě mýdlem, jsou-li potíže, zajistit lékařskou pomoc.     

Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,2-0,5 litru chladné  pitné vody (efekt ředění), nevyvolávat zvracení. Nepodávat aktivní uhlí.      
Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského  ošetření: Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, Tel: 224 919 293, 224 915 402

Výrobce

Unilever ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00  Praha 8 – Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290: Může být korozivní pro kovy. 

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je‐li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P234: Uchovávejte pouze v původním obalu.

P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně  vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou‐li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ  STŘEDISKO/lékaře. 

P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.