Savo Projasňovač do bazénu

0,9 l
269,90 Kč 299,89 Kč/l
Země původu: Česká republika,

Savo Projasňovač do bazénu.

Vysoce účinný přípravek pro odstranění i nejmenších nečistot a zákalu z bazénové vody s projasňujícím efektem pro jiskřivou čistotu vody. Přípravek slouží k vysrážení (vyvločkování) i velmi drobných nečistot, které jinak není filtrace schopna zachytit.

Použijte v případě, že ani při správném dávkování chlorových přípravků a při správné hodnotě pH není voda čirá. Nečistoty po použití přípravku utvoří shluky, které se poté snadno zachytí ve filtraci, případně klesnou na dno a mohou se odsát. Vhodné pro všechny typy bazénů. 

  • odstraňuje drobné nečistoty a zákaly
  • pro zářivou a jiskřivou vodu
  • určený pro kalnou či mléčnou vodu v bazénu
  • vhodný pro venkovní i vnitřní bazény
  • vhodný pro vířivky
  • vhodný pro úpravu sladké i slané vody

Použití

Savo Projasňovač použijte v případě, že ani při správném dávkování chlorových přípravků a při správné hodnotě pH není voda čirá.

Dávkování je závislé na kvalitě vody v bazénu. Upravte pH přípravky SAVO pH+ nebo SAVO pH-  na hodnotu 7,1 - 7,5, zkontrolujte hladinu volného chloru a podle potřeby dodejte  SAVO chlorové tablety či SAVO tablety komplex.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Skladování

Skladujte v suchu mimo dosah dětí.

Upozornění

Při nadýchání: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod  čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat  lékařskou pomoc.     

Při styku s kůží: odstranit zasažený oděv, pokožku dostatečně omýt vodou  popřípadě mýdlem, jsou-li potíže, zajistit lékařskou pomoc.     

Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,2-0,5 litru chladné  pitné vody (efekt ředění), nevyvolávat zvracení. Nepodávat aktivní uhlí.      
Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského  ošetření: Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, Tel: 224 919 293, 224 915 402

Výrobce

Unilever ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00  Praha 8 – Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti

H290: Může být korozivní pro kovy. 

H318: Způsobuje vážné poškození očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101: Je‐li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P234: Uchovávejte pouze v původním obalu.

P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 

P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně  vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou‐li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ  STŘEDISKO/lékaře. 

P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu