Attitude Tablety do myčky, bez fosfátů

26 ks
239,90 Kč 9,23 Kč/ks
Země původu: Francie,

Ekologická alternativa konvenčních tablet do myčky, která v sobě spojuje v sobě sílu přírodních složek, bere ohled na vás, vaši rodinu i celou planetu

Tablety neobsahují žádné fosfáty. Jsou přírodní, šetrné ke zdraví a přitom jsou účinnou volbou, jak umýt špinavé nádobí v myčce. Spojuje v sobě sílu přírodních složek s nejnovější technologií NATURE+.

Díky absenci živočišných látek je vhodný i pro vegany.

Pro výrobu produktu jsou použity 100% obnovitelné zdroje energie. Obal je 100% recyklovatelný.   

Ekologické složení tablet do myčky si můžete ověřit díky certifikaci EcoLogo.

Použití

Tableta je obalená tenkou fólií, kterou není třeba před použitím odstraňovat. Při aplikaci tablety do myčky tak nedochází ke kontaktu s pokožkou.

O výrobci

ATTITUDE je kanadská značka, která nabízí přírodní produkty pro péči o celé tělo, ale i k úklidu domácnosti. Za značkou stojí skupina mladých rodičů, kteří chtěli pro sebe i své rodiny to nejlepší v přírodní kvalitě a rozhodli se svou filozofii šířit prostřednictvím této značky dál. Vyvinuli přírodní produkty, které obsahují jen ty nejčistší a nejbezpečnější složky, jsou 100% bez nežádoucích látek. Dnes se prodávají ve více než 30 zemích světa.

ATTITUDE ukazuje cestu směrem k lepšímu a uvědomělému způsobu života. ATTITUDE je členem programu „People for the Ethical Treatment of Animals“, výrobky jsou veganské. Dále mají certifikaci "EcoLogo" potvrzující šetrnost k životnímu prostředí.

Skladování

Skladujte v suchém a chladném prostředí. Spotřebujte do 1 roku od otevření.

Varování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima, při jejich zasažení několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Výrobce

ATTITUDE
5605 De Gaspé, Suite 900
Montreal, QC, H2T 2A4
Canada

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P301+P310 PŘI POŢITÍ: Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P301+P330+P331 PŘI POŢITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráţdění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.