Pronto

Pronto Multifunkční čistič ve spreji 5v1

500 ml
154,90 Kč 309,80 Kč/l

Doručení už do 60 minut

30+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Čistič Pronto s aloe vera 5v1 je vhodný pro čistění a leštění dřevěných povrchů.

Přípravek je vhodný na dřevo, kůže s povrchovou úpravou, laminát.

Odstraňuje prach, otisky prstů a šmouhy.

Obsahuje 99 % vody a lihu vyrobeného kvašením obilí. 

Použití

Otočte tryskou do pozice „ON“. Nastříkejte přípravek na povrch a vyčistěte měkkým hadříkem nebo papírem. El. zařízení nejdříve odpojte, přípravek nastříkejte na hadřík a pak s ním zařízení vyčistěte. Jestliže si nejste jisti, vyzkoušejte přípravek na málo viditelném místě. Nepoužívejte na kůži, dřevo bez povrchové úpravy neleštěný mramor či žulu. Nekombinujte s jinými přípravky na čištění.

O výrobci

Česká společnost SC Johnson s.r.o. se zaměřuje především na výrobu hygienických potřeb do domácnosti, čistících prostředků a ochranných produktů proti hmyzu. Mezi její značky patří například Glade, Pronto, Duck, Off či Raid.

Skladování

Nenechte zmrznout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

Výrobce

SC Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

P280 Používejte ochranné rukavice.


Parfémy
Methylisothiazolinone.