Cif

Cif Ultrafast Kuchyň čisticí sprej

0,75 l
99,90 Kč  137,90 Kč*
133,20 Kč/l
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

1000+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Cif kuchyň ultrafast čistící sprej rychle odstraňuje běžné nečistoty v kuchyni a přitom zanechává povrchy zářivé.

Nastříkejte, setřete a je to hotové!

Použití

Nepoužívejte na lakované povrchy, přírodní linoleum nebo porézní materiály, jako je např.mramor. Po použití na hliníkové nebo plastové povrchy, okamžitě opláchněte, abyste zabránili poškození povrchu. Před použitím na nové nebo neobvyklé povrchy, vyzkoušejte přípravek nejprve na malé nenápadné ploše. Po použití si vždy důkladně opláchněte ruce.

O výrobci

Ve společnosti Cif věří ve zpřístupnění a zachování krásy pro každodenní potěšení všech. To je důvod, proč již více než 50 let produkty Cif odstraňují i nejhorší nečistotu bez poškození povrchů a zajišťují perfektní výsledky.

Skladování

Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů, a jídla a pití. Skladujte uzamčené.

Výrobce

UNILEVER ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 - Libeň

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování aerosolů.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.5% nebo více, avšak méně než 15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% parfum, mýdlo, Limonene, Benzisothiazolinone