Savo Čistič pračky 2x250ml

89,90 Kč 44,95 Kč/ks
Země původu: EU,

Popis produktu

tekutý čistící přípravek, 1 + 1.

Odstraňuje:
Usazené nečistoty. Vodní kámen. Zápach.

Odstraňuje zbytky pracího prášku, vodní kámen a další usazeniny a pračku příjemně provoní. Pravidelným používáním docílíte optimálního fungování pračky a prodloužíte její životnost.

NEBEZPEČÍ

Savo Čistič pračky. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte kůži vodou. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamažitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje: kyselina citronová; undekanol, rozvětvené a lineární, ethoxylované propoxylované.

Výrobce: UNILEVER ČR, spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Prague 8,

Složení

<5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfum
Hexyl cinnamal Limonene Linalool