Glade by Brise One Touch Marine osvěžovač vzduchu + náplň 10ml

99,90 Kč 99,90 Kč/ks
Kategorie:
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Návod pro použití: 1. Vložte náplň do držáku, až uslyšíte cvaknutí. 2. Nemiřte držákem do očí. Zavřete kryt a pro uvolnění vůně ho stiskněte. Osvěžujte směrem od obličeje.

Přilepení na stěnu: 1. Odstraňte ochrannou pásku a nalepte závěs na zeď logem Glade® by Brise® nahoru. 2. vložte držák do závěsu nebo ho vyjměte a použijte kdekoliv v domácnosti.

Bezpečnostní varování

Glade® by Brise® Discreet® one touch-koncentrovaný, aerosolový osvěžovač vzduchu.

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly.

Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Obsahuje citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, dipentene, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.